Stadgar

Stadgar för Vattenfall Västsveriges Veteraner, VVV

2022-03-10

1 § Ändamål och verksamhet

Föreningen ska ömsesidigt med Vattenfall AB verka för att förhållandet företag-pensionär fördjupas och vidmakthålles genom praktisk verksamhet vars inriktning och mål skall framgå av skriftlig verksamhetsidé.

2 § Föreningsform

Föreningen skall vara politiskt oberoende och stå fri från varje annan organisations- eller föreningsform.

3 § Medlemskap

Rätt till medlemskap äger den som varit anställd vid Vattenfall.

4 § Medlemsavgift

Medlemsavgift erlägges till föreningen och fastställes på årsmöte.

5 § Styrelse, revisorer, valberedning samt verksamhetsansvariga

Föreningen leds av en styrelse som väljs vid årsmöte.
Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter där lokalt ansvariga ska ingå och två suppleanter.
Ordförande utses av årsmötet medan styrelsen inom sig utser sekreterare, kassör och vice ordförande.

Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande.

Mandattiden för ordinarie ledamöter är 2 år.
Vid första valtillfället väljes två ledamöter och en suppleant med ett års förskjutning för att eliminera styrelsens eventuella samtida avgång.

Vid årsmöte skall dessutom väljas:

 • två revisorer
 • en revisorssuppleant
 • valberedning bestående av två ordinarie ledamöter och två suppleanter

Styrelsen skall utse ansvariga för de verksamhetsområden som fastställts av årsmötet.

6 § Årsmöte

Verksamhetsåret skall vara lika med kalenderåret.

Årsmöte skall hållas i samband med vårmöte.

Kallelse skall utsändas två veckor före årsmöte och innehålla en förenklad verksamhetsrapport. Vid mötet skall finnas förslag till dagordning, valberedningens förslag samt styrelsens och revisorernas berättelse.

Följande punkter skall behandlas:

 • Årsmötets öppnande
 • Frågan om mötets behöriga utlysande
 • Godkännande av dagordningen
 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 • Val av styrelse för nästa verksamhetsår. Ordinarie ledamöter väljes för två år och suppleanter för ett år
 • Val av revisorer och valberedning
 • Verksamhetsområden för kommande år
 • Behandling av från medlemmarna till styrelsen inlämnade förslag. Förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet
 • Årsmötets avslutande
7 § Föreningsmöten

Två ordinarie möten inklusive årsmöte skall hållas.

8 § Föreningsteckning

Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var och en för sig eller tillsammans.

9 § Stadgeändring

Stadgeändring kräver 2/3 majoritet vid årsmöte.

10 § Föreningens upplösning

Beslut om upplösning och eventuella tillgångars fördelning skall vara fattat på två på varandra följande medlemsmöten med 2/3 majoritet.